Nhịp cầu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.500 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, mã chứng khoán HPX, vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Theo đó, doanh thu năm 2023 của công ty tối thiểu đạt 2.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu đạt 120 tỷ.

Không có tỷ lệ chia cổ tức dự kiến từ lợi nhuận năm 2023.

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát rà soát, cơ cấu sắp xếp lại mô hình hoạt động, số lượng công ty con; cơ cấu nhân sự trên tinh thần gọn nhẹ, giảm đầu mối để tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Phương thức hoạt động phân định rõ chức năng quản lý và điều hành.

Xây dựng chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn của Công ty và điều hành theo kế hoạch được thông qua, phê duyệt.

Rà soát lại các tài sản và pháp lý các tài sản, xem xét lại các gói trái phiếu và trách nhiệm pháp lý liên quan.

Tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán và triển khai các dự án năm 2023.

Cân đối nguồn để trả nợ gốc, lãi trái phiếu, đàm phán với các trái chủ gia hạn các gói trái phiếu liên quan theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị định 08/2023.

Xác định việc cấu trúc nợ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thực hiện thủ tục cần thiết để cơ cấu lại một số khoản vay phù hợp với tình hình của HPX và các đơn vị

thành viên đang triển khai các dự án đầu tư; cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp và phát hành, công bố các báo cáo tài chính đúng quy định hiện hành.

Nâng cao năng lực quản trị.

Để phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường bất động sản và tình hình chung của công ty, bộ máy nhân sự cao cấp của công ty con và các công ty thành viên sẽ được củng cố kiện toàn từ hệ thống tổ chức nhân sự cho tới mô hình quản trị để phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng...

 

Hải Phát

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục