Nhịp cầu doanh nghiệp

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh nhắc nhở tuân thủ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 11/6, theo Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã có nhắc nhở việc tuân thủ quy định liên quan đến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Theo đó, ngày 8/6/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã nhận công văn công bố thông tin (CBTT) số 27/2022/CBTT-0GC ngày 8/6/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương về CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 9 giờ 00 phút ngày 10/6/2022 đến 9 giờ 00 phút ngày 14/6/2022. 

Căn cứ khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 “Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn.

Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 của Luật này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 143 của Luật này” 

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương năm 2022: “Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày”.

Như vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương chưa thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định. 

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty tuân thủ các quy định liên quan đến thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

 

MINH HÀ

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục