Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Giảm giá tiền điện"

   

Điện lực Miền Trung giảm 352 tỷ đồng cho khách hàng ảnh hưởng Covid-19 đợt 3

Đây là số tiền của 3.450 khách hàng tại Miền Trung – Tây Nguyên được giảm giá điện vì ảnh hưởng dịch Covid-19 đợt 3.