Nhịp cầu doanh nghiệp

Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2020 có nhiều điểm mới

Để cập nhật quy định mới liên quan đến đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP với nhiều nội dung đáng chú ý.
 

Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP, thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ những trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm).

Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

Một số điểm mới trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP so với những quy định cũ đó là:

Thứ nhất, về nguyên tắc đánh giá.

Nghị định nêu rõ việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đồng thời, Nghị định 90/2020/NĐ-CP không còn đề cập quy định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định quy định điều kiện về thời gian công tác để thực hiện đánh giá đối với các cán bộ, công chức, viên chức làm việc chưa đủ thời gian trong năm như: Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản; cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Thứ hai, bổ sung quy định về tiêu chí chung đánh giá, xếp loại chất lượng, gồm 5 nhóm tiêu chí chính:

- Chính trị, tư tưởng.

- Đạo đức, lối sống.

- Tác phong, lề lối làm việc.

- Ý thức tổ chức kỷ luật.

- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, điều chỉnh mức xếp loại chất lượng.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định 4 mức độ xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ (thay cho trước đây là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực); không hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ tư, thay đổi tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Theo quy định cũ, cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận. Tuy nhiên, Nghị định này không còn quy định yêu cầu về sáng kiến.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định rõ các mức chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách để xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Thứ năm, quy định việc công khai kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng.

Trình tự, thủ tục, đánh giá được thực hiện tương tự như trước đây; bên cạnh đó, Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định việc cấp có thẩm quyền quyết định hình thức công khai kết quả xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

HOÀNG MAI

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục